Suomessa kaikilla lapsilla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään arkeen.

Päätöksenteossa on aina huomioitava päätöksien vaikutus myös lasten ja nuorten kannalta.

Perheiden sosioekonominen eriarvoisuus on kasvanut. Tukea tulee tarvittaessa antaa jo ennaltaehkäisevästi varhaisessa vaiheessa sitä tarvitseville perheille. Varhaiskasvatuksessa on taattava laadukas varhaiskasvatus ja pyrittävä pienempiin ryhmäkokoihin. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Panostetaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään, sillä koulutus on avain osallisuuteen, onnistumiseen, elinolojen parantamiseen ja tulevaisuuteen. Puututaan nopeasti sisäilmaongelmiin, ehkäistään niitä ennalta rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla, huolellisella ylläpidolla ja asianmukaisella valvonnalla. Turvataan ammatillisen opetuksen resurssit.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tulee olla riittävä määrä opettajia ja muuta henkilökuntaa

Jokaisella suomalaisella on oltava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin motivaatio ja rahkeet riittävät, riippumatta perheen varallisuudesta. Koulutukseen satsaaminen on tärkein sijoitus, jonka kunnat voivat tehdä asukkaidensa ja tämän maan tulevaisuuteen.

Sivistys ja kulttuuri kuuluvat kaikille.

Turvataan kulttuuripalvelujen ja vapaan sivistystyön monipuolisuus ja kattavuus. Museot, kirjastot ja muut kulttuurilaitokset ovat oppimisen keskuksia.

Kunnan kulttuuripalvelut ja vapaa sivistystyö tarjoavat kuntalaisille kaikkien saatavilla olevan tien elämyksiin ja itseilmaisuun.

Kulttuuria ja taidetta edistämällä voidaan vaikuttaa mm. kunnan asukkaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä kuntien elinvoimaisuuteen.